Voorwaarden en Privacy verklaring

Bien Sterker stelt als voorwaarden aan de cliënt:

Het nakomen van afspraken.

Als de cliënt de afspraak afzegt, wordt er in overleg bekeken of er op korte termijn een vervangende afspraak kan worden gemaakt.

Indien een afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd en er op korte termijn geen vervangende afspraak kan worden gemaakt, dan wordt de oorspronkelijke afspraak alsnog in rekening gebracht.

Een gesprek vangt aan en eindigt op het afgesproken tijdstip als dat met elkaar is afgesproken, cliënt blijft zelf verantwoordelijk.

Het hulpverlenertraject wordt afgesloten met een evaluatie gesprek.

De cliënt geeft uiterlijk één sessie van tevoren aan de hulpverlening te willen sluiten. Zo niet dan word voor één sessie een factuur verstuurd.

Mocht je hebben gekozen voor een pakket dan dien je die vóór de eerste sessie te hebben voldaan. Mocht je eerder willen stoppen dan krijg je géén geld terug.

De gesprekken worden door middel van een factuur in rekening gebracht.

Het is ook mogelijk met Pin te betalen waarna een rekening zal worden verstuurd. 

Voor telefonische consulten, whatsapp of skype gesprekken langer dan 15 minuten, geldt het afgesproken uurtarief per 15 min.

De betaling vindt binnen 14 dagen ná het ontvangen van de factuur plaats.


Privacy verklaring.

 • Bien Sterker ‘Luisteren naar je Bron’ gevestigd aan Vlietstroom 79 3891EP Zeewolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  Contactgegevens:

 • Bien Sterker is de Functionaris Gegevensbescherming van Bien Sterker Luisteren naar je bron Zij is te bereiken via bien.sterker@gmail.com

 • Bien Sterker ‘Luisteren naar je bron’ verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 • Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  – Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum – Geboorteplaats – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Bankrekeningnummer

 • Bien Sterker Luisteren naar je bron verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
  – godsdienst of levensovertuiging – gezondheid

 • Bien Sterker Luisteren naar je bron verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  – Het afhandelen van jouw betaling – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – Om goederen en diensten bij je af te leveren –

 • Bien Sterker ‘Luisteren naar je Bron” verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor de belastingaangifte.

 • Bien Sterker ‘Luisteren naar je Bron’ neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bien Sterker Luisteren naar je bron) tussen zit.

 • Bien Sterker ‘Luisteren naar je Bron’ gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Visma e-counting en OneDrive en Visma. Die zijn behulpzaam voor mij voor boekhouding en dossier vorming  en agenda van/voor mijn clienten. 

 • Bien Sterker ‘Luisteren naar je Bron’ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zij hanteert de normale bewaartermijnen voor persoonsgegevens:  van 5 jaar Reden Personalia voor verzenden van factuur.
  Delen van persoonsgegevens met derden voor belasting aangifte en boekhouding.
  Bien Sterker ‘Luisteren naar je Bron’ verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bien Sterker Luisteren naar je bron blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Bien Sterker Luisteren naar je bron gebruikt hooguit cookies of vergelijkbare technieken om website te verbeteren.

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bien Sterker ‘Luisteren naar je Bron’ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 • Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bien.sterker@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Bien Sterker ‘Luisteren naar je Bron’ wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bien Sterker ‘Luisteren naar je Bron” neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via bien.sterker@gmail

Open chat
Kan ik iets voor je doen?
Hallo, hoe kan ik je helpen om jou dag beter te maken?