Tarieven, Privacy en voorwaarden

Kennismaking gesprek, de eerste 45 min is vrijblijvend en zonder kosten.                                       Vanaf 45 min reken ik  per minuut.

Dit eerste gesprek is vooral bedoeld om er achter te komen of er een positieve ‘klik’ is tussen ons. Op basis daarvan besluiten of wij samen, om eventueel verder in gesprek te gaan.

We maken afspraken die zijn gebaseerd op jou behoefte.

Dat kan zijn, 1 keer in de week of 1 keer in de 2 weken of willekeurig losse afspraken.

Per uur 45 euro 

Pakket van 5 uur voor 210 euro

Pakket van 10 uur voor  430 euro  

Pakket van 20 uur voor 850 euro

(Vooraf betaald) Loopt de sessie uit? Geen probleem ik reken verder per minuut.

Voor de intake en vervolg gesprekken vraag ik: 45 euro per uur.

 Bij een kennismaking gesprek zijn de eerste 45 minuten kosteloos, daarna reken ik per minuut.


Voorwaarden

VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN VAN

BIEN STERKER AAN CLIËNTEN EN VERPLICHTINGEN WAARAAN BIEN STERKER ZICH NAAR HAAR CLIËNTEN TOE GEHOUDEN ACHT

Bien Sterker verplicht zich tot:

Het inzetten van al haar professionele kennis, kunde en vaardigheden ten aanzien van het begeleidingsproces;het bieden van een veilige werkplek; het bieden van veiligheid; acceptatie en respect aan de cliënt.

(Niettemin is en blijft de cliënt altijd verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leerproces).

Het bieden van een helder hulpverleningskader. Dat wil zeggen dat de afspraken en het hulpverlenertraject aan het eind word geëvolueerd.

Het nakomen van afspraken.

Indien Bien Sterker, om dringende redenen, een afspraak afzegt, wordt er in overleg met de cliënt op korte termijn een vervangende afspraak gemaakt.

Evt. melden van aanvang en afsluiting van de therapie bij de huisarts en zo nodig met toestemming van de cliënt overleg met of verslaglegging aan eventuele verwijzer.

Als de cliënt niet tevreden is over de diensten van Bien Sterker, wordt in goed overleg naar een oplossing van de problemen gezocht.

Ik ben aangesloten bij: https://www.dezorgprofessional.nl/

Het hanteren van een eenmalig afgesproken tarief.

Geheimhouding volgens de regels van de wet.

Bien Sterker stelt als voorwaarden aan de cliënt:

Het nakomen van afspraken.

Als de cliënt de afspraak afzegt, wordt er in overleg bekeken of er op korte termijn een vervangende afspraak kan worden gemaakt.

Indien een afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd en er op korte termijn geen vervangende afspraak kan worden gemaakt, dan wordt de oorspronkelijke afspraak alsnog in rekening gebracht.

Een gesprek vangt aan en eindigt op het afgesproken tijdstip.

Het hulpverlenertraject wordt afgesloten met een evaluatie gesprek.

De cliënt geeft uiterlijk één sessie van tevoren aan de hulpverlening te willen sluiten. Zo niet dan word voor één sessie een factuur verstuurd.

Mocht je hebben gekozen voor een pakket dan dien je die vóór de eerste sessie te hebben voldaan. Mocht je eerder willen stoppen dan krijg je geen geld terug.

De gesprekken worden door middel van een factuur in rekening gebracht.

Het is ook mogelijk met Pin te betalen waarna een rekening zal worden verstuurd. 

Voor telefonische consulten, of skype gesprekken langer dan 15 minuten, geldt het afgesproken uurtarief per 15 min.

De betaling vindt binnen 14 dagen ná het ontvangen van de factuur plaats.Privacy verklaring.

Bien Sterker ‘Luisteren naar je Bron’ gevestigd aan Vlietstroom 79 3891EP Zeewolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

Bien Sterker is de Functionaris Gegevensbescherming van Bien Sterker Luisteren naar je bron Zij is te bereiken via bien.sterker@gmail.com

Bien Sterker ‘Luisteren naar je bron’ verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum – Geboorteplaats – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Bankrekeningnummer

Bien Sterker Luisteren naar je bron verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– godsdienst of levensovertuiging – gezondheid

Bien Sterker Luisteren naar je bron verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – Om goederen en diensten bij je af te leveren –

Bien Sterker ‘Luisteren naar je Bron” verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor de belastingaangifte.

Bien Sterker ‘Luisteren naar je Bron’ neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bien Sterker Luisteren naar je bron) tussen zit.

Bien Sterker ‘Luisteren naar je Bron’ gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Salonized en OneDrive en Visma. Die zijn behulpzaam voor mij voor boekhouding en dossier vorming  en agenda van/voor mijn clienten. 

Bien Sterker ‘Luisteren naar je Bron’ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zij hanteert de normale bewaartermijnen voor persoonsgegevens:  van 5 jaar Reden Personalia voor verzenden van factuur.
Delen van persoonsgegevens met derden voor belasting aangifte en boekhouding.
Bien Sterker ‘Luisteren naar je Bron’ verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bien Sterker Luisteren naar je bron blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bien Sterker Luisteren naar je bron gebruikt hooguit cookies of vergelijkbare technieken om website te verbeteren.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bien Sterker ‘Luisteren naar je Bron’ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bien.sterker@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Bien Sterker ‘Luisteren naar je Bron’ wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bien Sterker ‘Luisteren naar je Bron” neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via bien.sterker@gmail.com
Gerelateerde afbeelding

bien.sterker@gmail.com

0633843543

Vlietstroom 79

3891 EP Zeewolde

KvK nr: 58740414

BTW nr.: NL193179143B01

Bank rekening nr: NL 37 INGB 000 765 3721

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *