Luisteren naar je Bron

Algemene Voorwaarden Bien Sterker - Luisteren naar je Bron

Download hier de Algemene Voorwaarden Bien Sterker – Luisteren naar je Bron

 

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Behandeling: psychosociale therapie, counseling en/of vergelijkbare curatieve begeleiding.
 2. Behandelovereenkomst: de overeenkomst tussen Bien Sterker en cliënt tot het verlenen van zorg.
 3. Behandelplan: een, in samenspraak met de cliënt opgesteld en/of met de cliënt besproken plan, waarin aan de orde komen de algemene gegevens en beeld van de cliënt, zijn/haar beperkingen, mogelijkheden en wensen, doelen, evaluatie en rapportage.
 4. Cliënt: een persoon die zich tot Bien Sterker wendt of heeft gewend teneinde zorg te ontvangen dan wel deze al ontvangt.
 5. Hulpverlener: Bien Sterker, handelend onder Bien Sterker – Luisteren naar je Bron (verder Bien Sterker) , KvK-nummer: 58740414, Vlietstroom 79, 3891 EP Zeewolde, die zorg verleent binnen het domein van de preventieve en curatieve geestelijke gezondheidszorg en met de cliënt in het kader van de behandeling of begeleiding persoonlijk contact heeft.
 6. Niet directe cliëntcontacten: verslaglegging en rapportage, verslaglegging voor derden (bijvoorbeeld advocaat, rechtbank, etc.) en ketenpartners (onder andere huisarts, bedrijfsarts etc.), coördinatie en afstemming, intercollegiaal overleg (bij betrokkenheid van meerdere therapeuten bij de cliënt), reisuren. Deze kosten worden bij de cliënt in rekening gebracht op basis van de bestede tijd en tegen het uurtarief van Bien Sterker.
 7. Overmacht: niet aan Bien Sterker toe te rekenen oorzaken en redenen die dusdanig ernstig en dringend zijn, dat zij tot gevolg hebben dat van Bien Sterker redelijkerwijs niet kan worden gevergd haar verplichtingen tijdig en naar behoren na te komen;
 8. Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 9. Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.
 10. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens.
 11. Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.

 

Artikel 2 – Wetgeving en beroepscodes

 1. Bien Sterker handelt, als niet BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar, in overeenstemming met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De reden hiervoor is dat Bien Sterker psychosociale therapie en counseling aanbiedt en de genoemde kaders de cliënt bescherming bieden in de samenwerking.
 2. Bien Sterker is geregistreerd psychosociaal therapeut en is register therapeut RBCZ en is ingeschreven in het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en is onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

 

Artikel 3 – Overeenkomst

 1. Een behandelovereenkomst tussen Bien Sterker en de cliënt komt tot stand na een mondelinge of schriftelijke opdracht door de cliënt. De voorwaarden waaronder de behandeling plaatsvindt, worden vastgelegd in een behandelplan. Deze wordt in tweevoud opgemaakt, door cliënt en hulpverlener ondertekend en beiden ontvangen hiervan een exemplaar.
 2. Indien de opdracht tot behandeling door de cliënt mondeling is verstrekt, dan wel indien het behandelplan (nog) niet opgesteld danwel – rechtsgeldig ondertekend – retour is ontvangen, wordt de overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat Bien Sterker op verzoek van cliënt met de behandeling is gestart.
 3. De algemene voorwaarden maken deel uit van iedere (behandel-)overeenkomst tussen cliënt en Bien Sterker, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.
 4. Door het ondertekenen van het behandelplan verklaart de cliënt zich nadrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden voor dienstverlening van Bien Sterker.
 5. Alle handelingen en/of overeenkomsten die ter uitvoering van het behandelplan of in aansluiting daarop worden verricht, respectievelijk aangegaan, worden geacht deel uit te maken van de uitvoering hiervan.
 6. De cliënt kan een behandelovereenkomst altijd opzeggen. Bien Sterker kan dit alleen op grond van gewichtige redenen (zoals agressie tegenover hulpverlener of andere personen, het niet meewerken van de cliënt aan de behandeling, frequent niet betalen of aanmerkelijk belang). Opzegging door Bien Sterker dient zorgvuldig te gebeuren (met het vermelden van een redelijke termijn, het aanbod van doorverwijzing naar een andere hulpverlener en overdracht van gegevens) en vindt bij voorkeur plaats na een gesprek met de cliënt.
 7. De cliënt verplicht zich tot de benodigde persoonlijke inzet en tot het nemen van zijn verantwoordelijkheid voor zichzelf.
 8. De cliënt verplicht zich tot het betalen van de afgesproken kosten.

  

Artikel 4 – Werkwijze

 1. Na de aanmelding (telefonisch, via mail of WhatsApp) volgt een intakegesprek. Cliënt en hulpverlener maken de eerste 10 minuten kennis met elkaar en Bien Sterker probeert de hulpvraag te verhelderen als dat nodig is. Deze 10 minuten zijn gratis en over het algemeen voldoende om te ontdekken of er een klik is.
 2. Indien de cliënt na deze 10 minuten aangeeft gebruik te willen maken van de diensten van Bien Sterker, wordt het intakegesprek vervolgd. Bien Sterker informeert de cliënt over de behandelmogelijkheden, de werkwijze, de duur en de tarieven van de eventuele zorgverlening.
 3. Na het ondertekenen van het behandelplan door cliënt en Bien Sterker, wordt de behandeling gestart. Het voorstel van het behandelplan bevat het professionele aanbod van Bien Sterker op de hulpvraag van de cliënt. Het vormt het vertrekpunt van de therapie en is richtinggevend voor de behandeling. Het plan wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
 4. De cliënt en Bien Sterker hebben ten alle tijden het recht met de sessies te stoppen. Hierover zullen beide overleggen en zo nodig zoeken naar een passend vervolg. Beide dragen hierbij hun eigen verantwoordelijkheid.

 

Artikel 5 – Verwerking van persoonsgegevens

 1. Bien Sterker verzamelt en verwerkt persoonsgegevens. Dit gebeurt op een transparante, behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en deze algemene voorwaarden.
 2. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) , ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd, is Europese wetgeving die rechtstreekse werking binnen de Europese Economische Ruimte heeft. Per 25 mei 2018 vervangt deze regelgeving de Wet bescherming Persoonsgegevens.
 3. De verzameling en verwerking van de persoonsgegevens gebeurt met het doel te beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van wettelijke doeleinden alsmede de doeleinden passende bij de behandeling van Bien Sterker en het voeren van beleid en beheer in het kader van deze doeleinden.
 4. De grondslagen voor het verzamelen en het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens zijn:
 • Voor de algemene persoonsgegevens:
  • het nakomen van de wettelijke verplichting om van cliënten een (medisch) dossier bij te houden conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
  • gerechtvaardigd belang: het beantwoorden van informatieverzoeken van cliënten, het verlenen van effectieve, bij de cliënt best passende behandeling en de financiële afwikkeling richting cliënten en/of zorgverzekeraars.
 • Voor de verwerking van bijzondere gegevens:
  • het verstrekken van preventieve en/of curatieve zorg
 1. Persoonsgegevens worden alleen voor de in deze algemene voorwaarden bedoelde doeleinden en op basis van genoemde grondslagen verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
 2. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:
  • personalia/identificatie gegevens
  • medische gegevens
  • financieel/administratieve gegevens.
   Deze categorieën van persoonsgegevens worden nader gespecificeerd in algemene voorwaarden.
 1. Bien Sterker draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze verantwoordelijkheid geldt onverminderd indien de verwerking plaats vindt door een bewerker; dit wordt geregeld in een overeenkomst tussen bewerker en Bien Sterker.
 2. Van de behandeling wordt een digitaal cliëntdossier bijgehouden dat vertrouwelijk wordt behandeld en bewaard volgens de wettelijke normen die hiervoor gelden. Na die tijd vernietigt Bien Sterker de dossiergegevens volgens een zorgvuldig opgestelde standaardprocedure, tenzij er redenen zijn om ze langer te bewaren. De verplichte bewaarduur is 20 jaar.
 3. De cliënt heeft het recht om Bien Sterker te verzoeken om zijn gegevens eerder dan de verplichte bewaarduur te vernietigen dan wel af te schermen (het vergeetrecht). Binnen drie maanden na het verzoek van de cliënt geeft Bien Sterker hieraan gehoor, tenzij het bewaren van de gegevens in het belang is voor een ander of de cliënt en/of de wet zich tegen vernietiging verzet. Bien Sterker motiveert een eventuele weigering van het verzoek tot vernietiging of afscherming.
 4. Bien Sterker mag de persoonsgegevens over de cliënt alleen aan derden verstrekken met voorafgaande toestemming van de cliënt. Een toestemming kan door de cliënt te allen tijde worden ingetrokken. Uitgezonderd van deze toestemming zijn medebehandelaars, waarnemers en partijen wiens diensten noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten van Bien Sterker of om te voldoen aan wettelijke plichten.
 5. Bien Sterker deelt de persoonsgegevens van de cliënt met:
  • boekhoudsoftware e-Boekhouden.
  • webhost Antagonist.
  • nieuwsbriefprogramma LaPosta.
  • praktijksoftware MijnDiad.
 6. Met al deze partijen heeft Bien Sterker zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten om te garanderen dat de gegevens van de cliënt door de verwerkers strikt vertrouwelijk behandeld worden. Op verzoek kunnen deze overeenkomsten door de cliënt ingezien worden.
 7. De cliënt heeft het recht om diens dossiergegevens op afspraak in te zien, met uitzondering van informatie die door anderen vertrouwelijk werd gegeven en die met toestemming van de cliënt bij de behandeling werden betrokken.
 1. Persoonlijke werkaantekeningen, die Bien Sterker voor persoonlijk professioneel gebruik nodig heeft, zijn voor de cliënt en anderen niet toegankelijk. Het gaat om indrukken, vermoedens en vragen die bij Bien Sterker leven in aanloop naar een definitieve bevinding. De aantekeningen dienen als geheugensteun voor de eigen gedachtevorming en zijn van tijdelijke aard.
 2. De cliënt heeft het recht om diens dossiergegevens over te laten dragen aan een andere zorgaanbieder. Dit recht geldt enkel en uitsluitend voor de persoonsgegevens die de cliënt zelf actief en bewust heeft verstrekt aan Bien Sterker. Het recht op dataportabiliteit geldt niet voor de conclusies, werkdiagnoses, vermoedens of behandelplannen die Bien Sterker op basis van de door de patiënt verstrekte gegevens vaststelt.
 3. Rapportages en verslagleggingen hebben enkel betrekking op de situatie die zich tijdens de behandeling voordeed en door Bien Sterker kon worden geregistreerd. De geldigheidsduur is daarmee aan tijd gebonden en beslaat in de regel niet meer dan een kalenderjaar.
 4. Dossiergegevens worden uitsluitend als samenvattende rapportage verstrekt aan de cliënt zelf. Bien Sterker brengt daarvoor een redelijke vergoeding in rekening.
 5. Bien Sterker houdt zich het recht voor om in moverende situaties niet te rapporteren.
 6. Cliënt kan Bien Sterker verzoeken om zaken uit zijn dossier te wijzigen als deze onjuist zijn of als de cliënt het er niet eens mee is. De gegevens in de rapportage, waarvan de cliënt aannemelijk maakt dat ze onjuist zijn, worden door Bien Sterker gecorrigeerd, aangevuld en/of verwijderd, als ze onvolledig zijn of niet ter zake doen gezien de doelstelling van de rapportage. Dit geldt niet voor bevindingen en conclusies, deze behoren tot de verantwoordelijkheid van Bien Sterker.
 7. Binnen drie maanden na het verzoek van de cliënt geeft Bien Sterker hieraan gehoor, tenzij het bewaren van de gegevens in het belang is voor een ander of de cliënt en/of de wet zich tegen vernietiging verzet. Bien Sterker motiveert een eventuele weigering van het verzoek tot vernietiging.

 

Artikel 6 – Afzeggen en verzetten van afspraken

 1. Annuleren van afspraken door de cliënt kan alleen schriftelijk via e-mail of WhatsApp. 
 2. Gemaakte afspraken kunnen door de cliënt tot 48 uur vóór aanvang kosteloos geannuleerd worden.
 3. Gemaakte afspraken kunnen door de cliënt tot 24 uur vóór aanvang kosteloos verzet worden. Er wordt in overleg bekeken of er op korte termijn een vervangende afspraak kan worden gemaakt.
 4. Bij annulering door de cliënt binnen 24 uur, of niet op de afspraak verschijnen op de afgesproken tijd, wordt een factuur gestuurd met de volledige kosten.
 5. Ik zal afspraken alleen om heel dringende redenen afzeggen. Als dit onverhoopt toch nodig is dan maak ik een vervangende afspraak met je op korte termijn.

 

 Artikel 7 – Beëindiging behandeling

 1. De cliënt kan de behandeling op eigen initiatief beëindigen. De cliënt brengt zelf eventuele belanghebbenden bij deze informatie op de hoogte.
 1. Als de cliënt de therapie wil stoppen, geeft hij/zij dit uiterlijk één sessie van tevoren aan therapeut door. Zo niet, dan wordt nog één sessie in rekening gebracht.
 1. Het therapietraject wordt altijd afgesloten met een evaluatiegesprek.
 2. Bien Sterker heeft het recht de behandeling onmiddellijk te beëindigen indien de cliënt zich misdraagt, bijvoorbeeld de behandelaar bedreigt of onheus bejegent, gewelddadig is of onder invloed van middelen als alcohol en drugs verkeert.
 3. De cliënt behoudt te allen tijde het recht op een ‘second opinion’.

 

Artikel 8 – Betalingsvoorwaarden

 1. Losse therapiegesprekken worden achteraf, door middel van een digitale factuur, in rekening gebracht bij de cliënt volgens het afgesproken tarief.
 2. Het is ook mogelijk om na de afspraak de factuur direct per pin te betalen in de praktijk, waarna een digitale factuur zal worden nagestuurd. 
 3. Voor telefonische consulten, WhatsApp-gesprekken of gesprekken via Skype, langer dan 15 minuten, wordt het geldende uurtarief per 15 min in rekening gebracht middels een factuur.
 4. Pakketten dienen vooraf betaald te worden. De factuur dient uiterlijk 1 dag vóór de eerste sessie voldaan te zijn. Mocht cliënt eerder willen stoppen dan volgt er géén geld terug.
 5. Het 5-urentraject dient binnen 6 maanden na het intakegesprek afgerond te worden.
 1. Bij therapie op de boot wordt per keer/sessie een toeslag van € 20 in rekening gebracht.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat de factuur van Bien Sterker, binnen 10 dagen na datum van de factuur is betaald, zonder opschorting of verrekening.
 3. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 10 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt volgens de wet in verzuim. Bij niet-betaling binnen 10 dagen na de factuurdatum kan Bien Sterker de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 10 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn verplichtingen, dan is Bien Sterker zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.
 4. Bij betalingsachterstand is Bien Sterker gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 5. De kosten voor behandeling zijn voor eigen rekening van de cliënt. De facturatie verloopt dan ook via de cliënt.
 6. De behandelovereenkomst wordt aangegaan met de cliënt. Derhalve is altijd de cliënt aansprakelijk voor het voldoen van de totale nota (dus niet verzekeringsmaatschappijen of derden). 
 1. Veel zorgverzekeraars vergoeden psychosociale therapie vanuit de aanvullende zorgverzekering. De vergoeding valt onder de noemer alternatieve complementaire geneeswijzen. Om als cliënt voor vergoeding in aanmerking te komen, is het belangrijk dat de cliënt een aanvullend zorgpakket heeft afgesloten. Bien Sterker is aangesloten bij de door zorgverzekeraars erkende beroepsverenigingen, te weten: de LVPW en CAT en het Register Beroepsbeoefenaar Complementaire Alternatieve Zorg.
 2. Indien Bien Sterker verhinderd is, zal deze de cliënt tijdig, uiterlijk één uur voor de betreffende sessie, hiervan in kennis stellen. Bij overmacht kan Bien Sterker niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten of andere zaken van de cliënt ten aanzien van de betreffende sessie.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Bien Sterker zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Bien Sterker kan worden verwacht. Bij de uitvoering van de overeenkomst is er sprake van een inspanningsverplichting.
 2. Bien Sterker geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af, nog is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische dan wel psychische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar behandeling voordoet, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming door Bien Sterker.
 3. Bien Sterker is tegenover de cliënt slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de behandelovereenkomst.
 4. Indien Bien Sterker aansprakelijk zou zijn voor door de cliënt geleden schade, is de aansprakelijkheid van Bien Sterker jegens cliënt beperkt tot het door de cliënt verschuldigde factuurbedrag.
 5. Bij een opdracht met een langere doorlooptijd dan een half jaar, geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag dat Bien Sterker in het kader van de desbetreffende overeenkomst over de laatste 6 maanden heeft ontvangen.
 6. Bien Sterker is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door de cliënt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 7. Bien Sterker zal bij de inschakeling van niet in haar praktijk werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De hulpverlener is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens de cliënt of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Bien Sterker verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 8. Bien Sterker is niet aansprakelijk voor door de cliënt geleden schade, van welke aard ook, indien Bien Sterker bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bien Sterker duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 1. Bien Sterker ofwel door haar in te schakelen therapeuten of derden, die belast worden met de behandeling van cliënten, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van de cliënt beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de cliënt dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien de cliënt enig letsel zou oplopen, is de hulpverlener c.q. door haar in te schakelen therapeuten of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 2. De cliënt vrijwaart Bien Sterker tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen de cliënt en Bien Sterker samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van hulpverlener.
 3. Indien de cliënt een eventuele vordering jegens Bien Sterker niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.
 4. Indien en voor zover Bien Sterker een hiertoe strekkende verzekering mocht hebben afgesloten, zal de aansprakelijkheid van Bien Sterker jegens cliënt in plaats van het hiervoor in dit artikel bepaalde geregeerd worden door en gelimiteerd zijn tot de in de betreffende polis vermelde voorwaarden respectievelijk bedragen, zulks onder opschortende voorwaarde dat door verzekeraar(s) dekking aan Bien Sterker word(t)(en) verleend.

 

Artikel 10 – Overmacht en waarneming

 1. In geval van overmacht en/of langdurige arbeidsongeschiktheid worden de werkzaamheden van Bien Sterker waargenomen door een collega behandelaar waarmee Bien Sterker een waarnemingsovereenkomst heeft afgesloten.
 2. Indien de cliënt geen gebruik wenst maken van de behandeling van de waarnemer, dan is de hulpverlener of diens waarnemer gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan zolang op te schorten tot de overmacht veroorzakende omstandigheid zich niet meer voordoet, zonder dat de cliënt rechten kan doen gelden op schadevergoeding van welke aard dan ook.
 3. De door Bien Sterker verrichte prestaties, tot het moment dat de overmacht situatie zich voordoet, dienen door de cliënt gehonoreerd te worden.

 

 Artikel 11 – Klachten

 1. In geval van een klacht treedt de cliënt eerst in overleg met Bien Sterker om de klacht in goed overleg te verhelpen.
 2. De cliënt kan zich zo nodig daarna richten tot:
  • SCAG/GAT
  • BAT
  • het tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
  • de Inspectie voor de Gezondheidszorg
  • de civiele rechter.

 

Artikel 12 – Wijziging algemene voorwaarden

Bien Sterker behoudt zich het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen. Voor nieuwe cliënten geldt de meest actuele versie van de algemene voorwaarden. Wijzigingen van de algemene voorwaarden worden effectief één maand na aankondiging hiervan aan lopende cliënten.

Vastgesteld te Zeewolde op 1 juli 2020, laatst gewijzigd op 27november 2021.

 

Bijlage A. Verwerking van persoonsgegevens

Algemene gegevens

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Datum aanmelding/intake
 • Geslacht
 • BSN-nummer
 • Verzekeringsgegevens
 • Verwijzer of werkgever.

 

Administratieve gegevens

 • Aanmeldgegevens
 • Correspondentie met de cliënt
 • Facturen
 • Data van behandeling.

 

Medische gegevens

 • Anamnese
 • Eerdere diagnoses en behandelingen
 • Eventuele medicatie en middelengebruik
 • Behandelplan
 • Behandelovereenkomst
 • Rapporten van diagnostische vragenlijsten
 • Verslagen van sessies
 • Rapportages t.b.v. derden. Alleen in overleg met de client.

 

Overige gegevens

 • Levensloop
 • Gezinssituatie
 • Werksituatie
Open chat
Kan ik iets voor je doen?
Hallo, hoe kan ik je helpen om jou dag beter te maken?